pip install onelya_sdk==1.5.1

Onelya Python SDK

Source